នាយករដ្ឋមន្រ្ដី អាបេ មានគម្រោងលាលែងពីតំណែងដោយសារបញ្ហាសុខភាព