រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជា ថ្លែងថា បញ្ហាព្រំដែនគឺជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសទេសជាតិ