ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការករណីព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ម្នាក់ទៀត និងគ្មានករណីឆ្លងថ្មី ១៤ថ្ងៃជាប់គ្នា