ប្រទេស ចំនួន 27ចង់ទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ_19របស់ប្រទេសរុស្សី