ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំ បស់សាធារណរដ្ឌកូរ៉េ គ្រោងបើករោងចក្រផលិត ម៉ាសុីនប្តូរសម្ពាធខ្យល់ម៉ាសុីនបន្សុទ្ធខ្យល់ និងសម្ភារះបរិក្ខារពេទ្យនៅកម្ពុជា

https://youtu.be/Tw3d9TjFjwY