សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួង សុខាភិបាលស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ ចំនួន ០១នាក់( 28 08 2020 )