វេទិការពិគ្រោះយោបល់ និងផ្សាព្វផ្សាយសមាហរណកម្ម កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល