ឯកឧត្តម ស សុខា កោតសរសើរពីសកម្មភាពយុវជនខេត្តបន្ទាយមានជ័យ