សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការអនុវត្តចំណូលពីកម្រៃសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ