សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណ អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក ក្នុងការគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចំពោះវិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩