ចិន មានគម្រោងផ្សព្វផ្សាយសិល្ប:វប្បធម៌កម្ពុជា ជូនប្រជាជនចិនតាមរយៈបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយនានាក្នុងប្រទេសចិន