ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពុំមានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី ខណៈមានការជាសះស្បើយ ០១នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–