(វីដេអូ) កម្មវិធី៖ ឥស្សរជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិ APLF ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០