ក្រសួងផែនការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការពង្រឹងស្ថាប័ន និងកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការផែនការ រាជធានី-ខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2020