មីយ៉ាន់ម៉ា គ្រោងនឹងបិទសាលារៀនម្ដងទៀតក្រោយមានការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងកូវីដ19