មន្ត្រីសុខាភិបាលនៅតែប្រកាសមិនបន្ធូរដៃនិងអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋកុំភ្លេចជំងឺកូវីដត្រូវអនុវត្តវិធានការការពារជានិច្ច