លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន៖ ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញការចែកចាយឱសថក្លែងក្លាយជាង២០ករណី