(វីដេអូ)៖ ពិធីប្រគល់-ទទួល ផែនទីឋានលេខាគោកខ្នាត១/២៥០០០ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម