(វីដេអូ)៖ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងក្រសួងទេសចរណ៍ ចុះអនុស្សរណៈជួយគ្នាអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរណ៍