(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ចុះពិនិត្យបន្ទប់ព្យាបាលជម្ងឺកូវីដ-១៩ នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេង និងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាព ខ្មែរ-សូវៀត