(វីដេអូ)៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នឹងធ្វើរបាយការណ៍ ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ និងអាជ្ញាធរដែនដី ដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់ ចំពោះយានដ្ឋានជួសជុល កែច្នៃរថយន្តដែលគ្មានច្បាប់