(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អនុញ្ញាតឱ្យនិស្សិតអាហារូបករណ៍JDS ចូលជួប សំណេះសំណាល និងផ្តល់អនុសាសន៍ដល់និស្សិតទៅសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសជប៉ុន