លិខិតកោតសរសើរចំពោះកម្ពុជា របស់អគ្គលេខាធិការ នៃអង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក គោរពជូន សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លិខិតកោតសរសើរចំពោះកម្ពុជា របស់អគ្គលេខាធិការ នៃអង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក
គោរពជូន
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា