សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី មិនមានករណីជាសះស្បើយ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវិរុសកូវីដ-១៩ថ្មី នៅថ្ងៃទី២៦​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី មិនមានករណីជាសះស្បើយ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវិរុសកូវីដ-១៩ថ្មី នៅថ្ងៃទី២៦​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០