ជនស៊ីវិល ៨៨នាក់ស្លាប់ក្នុងពេល២សប្តាហ៍ដោយសារពួកតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន