អគ្គលេខាធិការអង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក កោតសរសើរ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចំពោះការដាក់ចេញនូវវិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩