អ្នកឆ្លង កូវីត១៩ លើសកលលោកកើនដល់ជាង ២៤.៣លាននាក់ ស្លាប់ជិត ៨៣ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយជិត ១៧លាននាក់