ការកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅប្រទេសជប៉ុនបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស ២៥នាក់ស្លាប់ និងជិត១២.៨០០នាក់រងរបួស