អភិបាលខេត្តកំពតដឹកនាំកិច្ចប្រជុំចាត់វិធានការដោះស្រាយករណីបូបសាច់លុបផ្លូវទឹកសម្រាប់ផលិតផលអំបិល