អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានស្នើរឲ្យមានការអង្កេតអំពីទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្ស និងសេវាកម្មផ្លូវភេទនាយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យា