លិខិតសរសើរអគ្គលេខាធិការ អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោកគោរពថ្វាយជូន សម្ដេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា