មនុស្សជំនិតលោកអាបេ អះអាងថា សុខភាពនាយករដ្ឋមន្រ្ដីជប៉ុនរូបនេះប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយ និងអាចបន្ដកាន់អំណាចដល់ចប់អាណត្ដិ