កម្ពុជាស្នើកូរ៉េជួយបង្កើតទីផ្សារបោះដុំកសិផលជាពិសេសបន្លែនៅរាជធានីភ្នំពេញ