រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាឲក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតដែលធ្វើកូដកម្មត្រូវចូលទៅធ្វើការវិញ