រាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញថវិកា៣០លានដុល្លារទៀតជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងអំទ្បុងពេលកូវីដ១៩សម្រាប់ជុំទី២