(វីដេអូ)៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បើកសិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ នីតិវិធីនៃការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាល ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក ក្នុងខេត្តក្រចេះ