(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រជុំតាមរយៈវីដេអូជាមួយប្រទេសមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ ចែកបទពិសោធន៍គ្នា ក្នុងការស្ដារវិស័យទេសចរណ៍ នាពេល និងក្រោយពេលវិបត្តិកូវីដ១៩