អត្ថបទ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចែករំលែកទស្សនៈសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគត របស់កិច្ចសហប្រត្តិបតិការមេគង្គ ឡានឆាង

អត្ថបទ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចែករំលែកទស្សនៈសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគត របស់កិច្ចសហប្រត្តិបតិការមេគង្គ ឡានឆាង