ថ្ងៃឈប់សម្រាករយៈពេលវែង ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេចក្តីសុខ របស់ខ្មែរក្នុងសម័យតេជោសែន