មកទល់ពេលនេះ ប្រទេសសរុបចំនួន១៧២ កំពុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែល WHO បានផ្តួចផ្តើម