អ៊ីតាលីចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនទៅលើមនុស្ស