មន្ត្រីសាខាកាពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំខេត្តមណ្ដលគិរីបានចុះពិនិត្យទំនិញ