សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន ០១នាក់ និង មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី នៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល

ស្តីពី

ករណីជាសះស្បើយចំនួន ០១នាក់ និង មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០