គ្រួសារខ្មែរក្នុងគ្រាលំបាក តើយើងរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណា?

គ្រួសារខ្មែរក្នុងគ្រាលំបាក តើយើងរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណា?