(វីដេអូ)៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ណែនាំការបិទស្លាកសញ្ញាចាំងពន្លឺលើយានជំនិះធុនធ្ងន់