បទអត្ថាធិប្បាយ៖ ចំណាត់ការច្បាប់ចំពោះជនល្មើសកាន់តែជួយលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា

បទអត្ថាធិប្បាយ៖ ចំណាត់ការច្បាប់ចំពោះជនល្មើសកាន់តែជួយលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា