សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី មិនមានករណីជាសះស្បើយ និង មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី នៅថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល

ស្តីពី

មិនមានករណីជាសះស្បើយ និង មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០