ករណីផ្ទុះឆ្លងកូវីដក្នុងតំបន់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីង យ៉ា