នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ិនហ្សូ អាបេ ចូលមន្ទីរពេទ្យជាលើកទី២ នាំឲ្យមានក្ដីបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់លោក