រដ្ឋាភិបាលចិនប្រកាសថា នឹងផ្ដល់អាទិភាពដល់បណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គទទួលបានវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុត